Onderwijsbeleid BaO

De modules van Beleidsinformatie:

Onderwijsbeleid BaO
Onderwijsbeleid SO
Financieel beleid
Personeelsbeleid
Leermiddelenbeleid

Onderwijsbeleid basisonderwijs

Onderwijsbeleid basisonderwijs wil inzage geven in de schoolloopbaan van leerlingen en de impact van het schoolbeleid. De gebruiker kan relaties leggen tussen aspecten van het schoolbeleid (taalbeleid, zorgbeleid, schoolse vordering) de persoonskenmerken (SES-indicatoren, geboortekwartaal, instroomkenmerken) en het gedrag van de leerlingen (schoolverzuim).
We lichten de werkbladen kort toe. Elk werkbladen beschikt standaard over de volgende filtermogelijkheden: schooljaar, scholengemeenschap of -groep, school, vestiging, onderwijsvorm, administratieve groep, klas en klasgroep.

Leerlingenpopulatie

Visualisatie van de evolutie van de leerlingenpopulatie. Afhankelijk van de gekozen filters wordt meer of minder data geselecteerd. Grafieken:

  • aantal leerlingen per schooljaar;
  • instroom per schooljaar in het kleuter- en lager onderwijs.

Instroom

De gepresenteerde grafieken geven inzicht in de samenstelling van de instroom van leerlingen voor één of meerdere schooljaren. Analyses zijn mogelijk op basis van leerlingenkenmerken zoals moedertaal en thuistaal, alsook analyses op basis van geboortekwartaal, de geografische spreiding (regio, basisschool) en zij-instroom. Grafieken:

  • instroomevolutie in kleuter- en lager onderwijs;
  • instroom per geboortekwartaal in kleuter- en lager onderwijs;
  • instroom per thuistaal/moedertaal/gemeente en geografische spreiding;
  • ontwikkeling van de instroom per basisschool.

Voorbeeld werkblad / Instroom 

Schoolse vorderingen

Dit werkblad focust op de schoolloopbaan van de leerling en brengt de mogelijke vertraging in beeld. De grafieken tonen de verhouding tussen leerlingen die op leeftijd zitten t.o.v. van kinderen die voorsprong of achterstand hebben. De trend tussen de verschillende groepen wordt gevisualiseerd. Analyse van leerlingen op basis van het aantal jaren vertraging en school of leerjaar is mogelijk.

Schoolportret

Het schoolportret geeft inzage in de samenstelling van de geselecteerde groep leerlingen op basis van persoonskenmerken (geslacht, SES-kenmerken, nationaliteit, levensbeschouwing) en de schoolse vordering. In een overzicht onderaan wordt de geselecteerde groep leerlingen geconcretiseerd. De selectie kan ook de basis zijn voor verdere analyses.

Taalbeleid

Taalbeleid maakt naast de SES-kenmerken onderscheid tussen AN, GAN en leerlingen die de status GAN gehad hebben. Op basis van bijkomende filters kan het taalbeleid tussen scholen, schoolse vordering, administratieve groepen, SES-indicatoren of nationaliteit geanalyseerd worden.

Op basis van de gekozen filters wordt onderaan het werkblad een tabel gepresenteerd waarin het percentage verzuim toegevoegd is.

Analyse taalbeleid

Dit werkblad visualiseert data op basis van meerdere factoren. Op verschillende assen kunnen kenmerken ten opzichte van elkaar in relatie gebracht worden en voorgesteld als grafiek, lijst of spreidingsdiagram. Zo kan het schoolbeleid evoluties en trends in kaart brengen en het impact van beleidsmaatregelen concretiseren en evalueren.

Zorgbeleid

Het doel van zorgbeleid is leerlingen maximaal kansen te bieden om het onderwijs succesvol te doorlopen. Daarom is inzicht in de doorlooptijd van leerlingen op basis van hun positie in de zorgmatrix een basisgegeven. De verhouding tussen IAC, doorlooptijd en getuigschriften biedt scholen de kans hun zorgbeleid te evalueren en zo nodig bij te sturen.

Afwezigheden

De trend van afwezigheden en te laat komen wordt grafisch weergegeven per dagdeel, dag, maand en trimester. Selecteren is mogelijk per school, onderwijsvorm en klas. De kalender laat toe om verschillen per dag, week en maand te visualiseren en te selecteren. De namenlijst geeft een overzicht van het aantal afwezigheden of het aantal keren te laat per leerling.

Er is ook een gedetailleerd overzicht met alle redenen van afwezigheid. Uit het menu kan per afwezigheidscode (of cluster van codes) een selectie gemaakt worden. In de lijst wordt een overzicht van afwezigheden gepresenteerd per school, onderwijsvorm, klas, gemeente en leerlingen.

Kleuterscholen kunnen in het lijstoverzicht de (ongewettigde) afwezigheden per kind opvolgen en zo pro-actief ingrijpen indien nodig en wenselijk.

Afwezigheden details

Een slider biedt de mogelijkheid om het aantal (problematische) afwezigheden zo in te stellen dat leerlingen die aandacht of begeleiding nodig hebben, geselecteerd en opgevolgd kunnen worden.

Details

Dit is een overzichtslijst van alle leerlingen met alle kenmerken in een school(gemeenschap). Naast de standaard filtervelden, kan in de lijst zelf gefilterd worden in alle kolommen.

Dynamische rapportage

Maak zelf een draaitabel of lijst op basis van de data die beschikbaar is binnen deze module.

Vraag een demo aan

Wens je een demo met concrete voorbeelden van dashboards? Klik dan op onderstaande button en neem contact met ons op. Wij staan graag voor jou klaar!